CP

รายการสินค้า


ไก่สดเบญจา

น่องไก่

Chicken Drumstick

น่องไก่
น้ำหนักสุทธิ 250 กรัม

฿59.00

สั่งซื้อออนไลน์

น่องไก่ติดสะโพก

Whole Chicken Leg

น่องไก่ติดสะโพก
น้ำหนักสุทธิ 320 กรัม

฿59.00

สั่งซื้อออนไลน์

ปีกกลางไก่

Mid-Joint Chicken Wing

ปีกกลางไก่
น้ำหนักสุทธิ 230 กรัม

฿69.00

สั่งซื้อออนไลน์

ปีกกลางไก่ผ่า

Half Cut Mid-Joint Chicken Wing

ปีกกลางไก่ผ่า
น้ำหนักสุทธิ 250 กรัม

฿69.00

สั่งซื้อออนไลน์

ปีกน่องไก่

Chicken Drumette

ปีกน่องไก่
น้ำหนักสุทธิ 280 กรัม

฿69.00

สั่งซื้อออนไลน์

อกไก่ลอกหนัง

Skinless Chicken Breast Fillet

อกไก่ลอกหนัง
น้ำหนักสุทธิ 250 กรัม

฿69.00

สั่งซื้อออนไลน์

อกไก่บด

Grounded Chicken Breast

อกไก่บด
น้ำหนักสุทธิ 250 กรัม

฿59.00

สั่งซื้อออนไลน์

น่องสะโพกไก่เลาะกระดูก

Boneless Chicken Leg

น่องสะโพกไก่เลาะกระดูก
น้ำหนักสุทธิ 260 กรัม

฿69.00

สั่งซื้อออนไลน์

สันในไก่

Chicken Innerfillet

สันในไก่
น้ำหนักสุทธิ 260 กรัม

฿69.00

สั่งซื้อออนไลน์

สินค้าอื่นๆ

สเต๊กอกไก่โมชิโอะ

MOSHIO CHICKEN BREAST STEAK

สเต๊กอกไก่โมชิโอะ
น้ำหนักสุทธิ 250 กรัม

฿59.00

สั่งซื้อออนไลน์

ไก่อบซอสสามรส

ROASTED CHICKEN WITH SWEET CHILLI SAUCE

ไก่อบซอสสามรส
น้ำหนักสุทธิ 320 กรัม

฿59.00

สั่งซื้อออนไลน์

เนื้อสะโพกไก่เลาะกระดูก

เนื้อสะโพกไก่เลาะกระดูก
น้ำหนักสุทธิ 570 กรัม

฿145.00

สั่งซื้อออนไลน์

ตับไก่

ตับไก่
น้ำหนักสุทธิ 250 กรัม

฿59.00

สั่งซื้อออนไลน์

เนื้ออกไก่ลอกหนัง

เนื้ออกไก่ลอกหนัง
น้ำหนักสุทธิ 2000 กรัม

฿438.00

สั่งซื้อออนไลน์

เนื้อสันในไก่

เนื้อสันในไก่
น้ำหนักสุทธิ 2 กิโลกรัม

฿390.00

สั่งซื้อออนไลน์

เนื้ออกไก่บดลอกหนัง
(แช่แข็ง)

เนื้ออกไก่บดลอกหนัง
น้ำหนักสุทธิ 950 กรัม

฿195.00

สั่งซื้อออนไลน์

เนื้อน่องติดสะโพกไก่เลาะกระดูก

เนื้อน่องติดสะโพกไก่เลาะกระดูก
น้ำหนักสุทธิ 250 กรัม

฿69.00

สั่งซื้อออนไลน์

สะโพกไก่

สะโพกไก่
น้ำหนักสุทธิ 360 กรัม

฿69.00

สั่งซื้อออนไลน์